2022 Japan

Top 10 Models:

Top 10 Makes:

1 Toyota
1040552
2 Honda
269034
3 Nissan
236813
4 Mazda
126616
5 Suzuki
101382
6 Subaru
81420
7 Mitsubishi
49177
8 Lexus
41252
9 Daihatsu
36299
10