2013 Japan

Top 10 Models:

Top 10 Makes:

1 Toyota
1536260
2 Honda
763388
3 Suzuki
701471
4 Nissan
678886
5 Daihatsu
662690
6 Mazda
228089
7 Subaru
180824
8 Mitsubishi
139016
9 Volkswagen
67282
10 Isuzu
63265