2017 Japan

Top 10 Models:

Top 10 Makes:

1 Toyota
1587062
2 Honda
724833
3 Suzuki
665871
4 Daihatsu
630856
5 Nissan
591000
6 Mazda
209689
7 Subaru
176737
8 Mitsubishi
134396
9 Isuzu
79059
10 Mercedes-Benz
68231